Užitočné informácie

Od užívateľa o umiestnenie do nášho zariadenia, resp. od jeho zákonného zástupcu je potrebné doložiť: Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu (vybavíte na príslušnom Mestskom / Obecnom úrade podľa trvalého pobytu žiadateľa).
Sociálne služby poskytujeme aj za podpory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vďaka ich finančnej pomoci.

Ďakujeme aj všetkým darcom a podporovateľom, ktorí nám pomáhajú či už finančne alebo inou formou pomoci. Srdečná vďaka.