Sociálne služby a cenník

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie je určené ľuďom, ktorým terénna a ambulantná sociálna služba nedokáže dostatočne uspokojiť ich potreby. Pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú starostlivosť inej osoby. Žiadateľ musí byť v dôchodkovom veku; musí disponovať Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu vydaným Mestským / obecným úradom; minimálne IV. stupeň odkázanosti. Do zariadenia pre seniorov môže byť umiestnený aj človek, ktorého situácia a zdravotný stav si to vyžadujú z opodstatnených vážnych dôvodov.

Sociálne služby pre klientov

Pri poskytovaní sociálnych služieb je našou prioritou poskytovať tieto služby nielen na odbornej úrovni, ale predovšetkým s ľudskosťou a s empatiou, ktoré sa usilujeme uplatňovať v individuálnych prístupoch ku klientom. Dobré medziľudské vzťahy medzi klientmi a personálom sú podľa nás základným predpokladom úspešnej spolupráce s klientmi. Sme presvedčení, že ľudský prístup, zodpovednosť, zachovávanie dôstojnosti, úprimný záujem o klientov a sústavná práca na rozvoji ich daností a potenciálu vedie k tomu, aby sa klienti cítili v našom zariadení pre seniorov pohodlne, spokojne, a aby pociťovali rodinnú atmosféru, dôstojnosť, ktoré sa v našom zariadení snažíme pestovať.

V zariadení pre seniorov poskytujeme, zabezpečujeme a vytvárame podmienky na tieto činnosti:

a) odborné činnosti: - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, opatrovateľská starostlivosť,

b) obslužné činnosti:    - ubytovanie: v izbách s polohovateľnými posteľami s matracom z hygienicky neškodného materiálu, poduškou, prikrývkou, plachtou a obliečkami a ďalším nevyhnutným nábytkom, vybavenie izby je možné doplniť podľa požiadaviek a potrieb prijímateľa;                               

                                 - stravovanie: je podávané 5-krát denne v súlade so zásadami zdravej výživy, pričom sa prihliada na rozmanitosť stravy s osobitným zreteľom na vek a zdravotný stav prijímateľa, ako aj na pokyny ošetrujúceho lekára;

              - zaopatrenie: upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, výmena posteľnej bielizne podľa potreby, pranie a žehlenie posteľnej bielizne; pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva, údržba a oprava osobného vybavenia, bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC, kúpanie, umytie vlasov, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, podávanie liekov, dohľad, sprievod na lekárske vyšetrenie; 

c) ďalšie činnosti ako napr.: úschova cenných vecí, prevzatie poštovej korešpondencie, nákupy a ďalšie podľa požiadaviek klienta, resp. rodinného príslušníka.