Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie je určené ľuďom, ktorým terénna a ambulantná sociálna služba nedokáže dostatočne uspokojiť ich potreby. Pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú starostlivosť inej osoby. Žiadateľ musí byť v dôchodkovom veku; musí disponovať Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu vydaným Mestským / obecným úradom; minimálne IV. stupeň odkázanosti. Do zariadenia pre seniorov môže byť umiestnený aj človek, ktorého situácia a zdravotný stav si to vyžadujú z opodstatnených vážnych dôvodov.

Sociálne služby pre klientov

Pri poskytovaní sociálnych služieb vychádzame z princípu humanizmu, ktorý uplatňujeme v individuálnych prístupoch ku klientom. Princíp pre nás znamená predovšetkým lásku a úctu k človeku. Základom práce našich odborných zamestnancov pri práci s klientmi je uvedomenie si jedinečnej hodnoty ľudskej dôstojnosti ako vyjadrenie predstavy o osobnej a sociálnej hodnote každého človeka, ktorej predpokladom je rešpektovanie jedinečnosti človeka s právom na osobnú autonómiu v oblasti realizácie hodnôt a sebarealizácie. Ľudské vzťahy medzi klientmi a odborným personálom sú podľa nás základným predpokladom práce s klientmi. Sme presvedčení, že ľudský prístup, zodpovednosť, zachovávanie dôstojnosti, úprimný záujem o klientov a sústavná práca na rozvoji ich daností a potenciálu vedie k tomu, aby sa klienti cítili v našom zariadení sociálnej starostlivosti pohodlne, spokojne, a aby pociťovali rodinnú atmosféru, ktorú si v našom zariadení pestujeme.

V zariadení pre seniorov poskytujeme, zabezpečujeme a vytvárame podmienky na tieto činnosti:

a) odborné činnosti: - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, opatrovateľská starostlivosť, pracovná terapia;

b) obslužné činnosti: - ubytovanie: je poskytované vo štvorlôžkových, v trojlôžkových, v dvojlôžkových a v jednolôžkových izbách, izby sú vybavené lôžkom s matracom z hygienicky neškodného materiálu, poduškou, prikrývkou, plachtou a obliečkami a ďalším nevyhnutným nábytkom, vybavenie izby je možné doplniť podľa požiadaviek a potrieb prijímateľa;                                   

                                    - stravovanie: je podávané 5-krát denne v súlade so zásadami zdravej výživy, pričom sa prihliada na rozmanitosť stravy s osobitným zreteľom a vek a zdravotný stav prijímateľa, ako aj na pokyny ošetrujúceho lekára; 

          - zaopatrenie: upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, výmena posteľnej bielizne podľa potreby, najmenej však dvakrát mesačne, pranie a žehlenie alebo mangľovanie posteľnej bielizne; pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva, údržba a oprava osobného vybavenia, bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC, kúpanie, umytie vlasov, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, podávanie liekov, dohľad, sprievod na lekárske vyšetrenie;

c) ďalšie činnosti: úschova cenných vecí, poskytovanie osobného vybavenia, záujmová činnosť, preprava, iné činnosti, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje, ale zvyšujú kvalitu sociálnej služby;


Sociálnu službu v zariadení pre seniorov nemožno poskytovať osobe trpiacej vážnou psychickou poruchou, vplyvom ktorej by mohla ohrozovať seba a okolie, osobe trpiacej infekčnou a prenosnou chorobou a osobe, ktorá by pre iné závažné poruchy svojej osobnosti narúšala spolunažívanie (asociálne správanie, alkohol, drogy a pod.).