Kontakt

Kontaktná osoba: PhDr. Martin Vavruš, PhD - riaditeľ, manažér sociálnych služieb, štatutárny orgán, odborný garant
  • aktuálne informácie o dostupných kapacitách v zariadeniach poskytovateľa sociálnych služieb,
  • evidencia žiadateľov o prijatie do zariadenia,
  • zmluvná dokumentácia medzi poskytovateľom sociálnych služieb a prijímateľom,
  • rezervácie miest v zariadeniach poskytovateľa,
  • vstupná dokumentácia,
  • výška úhrad za pobyt v zariadení,
  • vydávanie potvrdení o umiestnení klienta v zariadení,
  • sociálne poradenstvo...
e-mail: m.vavrus.dpr@gmail.com
mobil: 0910 565 222 
Korešpondenčná adresa:

Domov pomocnej ruky, n.o.
Na Bárek 686/9, 010 01 Žilina - Trnové

e-mail: domovpomocnejruky@gmail.com
mobil: 0910 565 222

Penzión Eva:
Na Bárek 686/9,  010 01 Žilina - Trnové

mobil (opatrovateľský personál): 0911 565 223